Vedtægter

Navn og hjemsted

§ 1.

Organisationens navn er ”Byggefagenes Samvirke”. Dens hjemsted er København.

Formål

§ 2.

Organisationens formål er:

a. At øge samarbejdet mellem byggefagsorganisationerne for at skabe indflydelse på byggeindustrien og være en aktiv medspiller i samfundsdebatten.

 1. Det størst mulige samarbejde ved overenskomstforhandlinger og konflikter, samt i alle forhold, der tjener til gennemførelse af samvirkets formål.
 2. At udøve kontrol med byggearbejders igangsættelse, arbejdets forløb, bygningsarbejdernes miljø- og sundhedsmæssige forhold, samt andre forhold, der kan have interesse for samarbejdet og virke for en god forståelse mellem de forskellige brancher.
 3. At indhente oplysninger og erfaringer, såvel fra ind- og udlandet, for gennem de indhøstede erfaringer, at kunne arbejde for indførelse af et socialistisk og solidarisk samfund.
 4. Ved møder og oplysningskampagner gennem pressen at understøtte og klargøre bygningsarbejdernes situation.

  Optagelse

  § 3.
  Fagforeninger, som har ansatte i bygge- og anlæg som medlemmer, kan optages i Byggefagenes Samvirke.

  Midler

  § 4.
  a. Til afholdelse af de med Samvirket forbundne udgifter indbetaler de tilsluttede organisationer pr. år, senest med udgangen af januar måned, et kontingent pr. ansat medlem i bygge- og anlæg regnet efter medlemsantallet for den forudgående måned. Kontingentet fastsættes på årsmøderne, som også tager beslutning om opkrævning af evt. ekstrakontingent.
  b. Medlemmer af denne organisations repræsentantskab kan ikke forpligtes udover disse love uden de respektive fagforeningers samtykke.
  c. Forretningsudvalget er bemyndiget til at disponere over foreningens formue. Samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender.
  d. Kassereren samt bogholderen er bemyndiget til at disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter.

  Samvirkets ledelse
  § 5.
  Samvirkets højeste myndighed er årsmødet, hvortil samtlige tilsluttede organisationer har adgang. Ved afstemninger har organisationerne to stemmer. Herudover har hver organisation en stemme pr. 200 medlemmerne i de tilsluttede organisationer. Opgørelser over antallet af delegerede foretages på baggrund af kontingentindbetalingen pr. januar samme år.
  § 6.
  Årsmødet har inden for de i lovene fastsatte grænser den højeste myndighed i alle organisationens anliggender. Årsmødet indkalder til ordinært møde 1 gang årligt. Datoen fastsættes af forretningsudvalget.
  Ekstraordinært årsmøde afholdes, når forretningsudvalget tager bestemmelse herom, eller når det forlanges af tre af de tilsluttede organisationer. I så tilfælde indgives skriftligt til formanden, hvad der ønskes behandlet på nævnte møde.
  § 7.
  a. På det ordinære årsmøde aflægges beretning og på mødet forelægges regnskabet til godkendelse. På mødet vælges formand og en kasserer, der fører regnskabet. Kassereren indkaldes til forretningsudvalgets møder. De vælges for 2 år og afgår skiftevis. Genvalg kan finde sted.
  b. Forinden regnskabet forelægges, skal det være revideret af en statsautoriseret revisor og 2 revisorer, som vælges på årsmødet for 2 år og afgår skiftevis. Genvalg kan finde sted.
  c. På årsmøderne afgøres alle anliggender ved simpel stemmeflerhed. Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandring af lovene kræves, at beslutningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer (se § 11).
  d. Stemmeafgivningen foregår skriftlig, når der fremsættes forlangende herom fra forretningsudvalget, dirigenten eller 20 repræsentanter, ellers sker afstemningen ved håndsoprækning.
  e. Indkaldelse til årsmøde sker ved skriftlig tilsigelse med 8 dages varsel.
  f. Angående årsmødernes beslutninger skal der optages et kort referat, og når dette er underskrevet af dirigenten eller formanden, skal det anses for fuldt bevisende i enhver henseende.

§ 8.
a. Det daglige arbejde ledes under ansvar over for årsmødet af et forretningsudvalg bestående af samtlige formænd for de tilsluttede organisationer. Er formanden forhindret deltager en stedfortræder udpeget af den respektive organisation. Ingen organisation kan have mere end en repræsentant i forretningsudvalget
b. Forretningsudvalget udpeger selv en næstformand og en sekretær blandt dets medlemmer. Samt en bogholder.
c. Forretningsudvalget kan tilknytte eksempelvis brancheformænd, udvalgsformænd eller andre som tilforordnede til forretningsudvalget når det skønnes nødvendigt.

§ 9.
Forretningsudvalget skal afholde møde mindst fire gange årligt og for øvrigt så ofte formanden finder det fornødent, eller når mindst tre organisationer forlanger det. Over dets forhandlinger føres protokol, i hvilken alle dets beslutninger kortfattet indføres. Denne protokol kan forlanges fremlagt ved årsmødet, og forretningsudvalget skal derfor altid medbringe den til årsmødet.

§ 10.

Intet køb eller salg af grund eller ejendom eller igangsættelse af byggeri må finde sted, før årsmødets godkendelse foreligger.

§ 11.

Såfremt omstændighederne måtte tilråde organisationens opløsning, skal forretningsudvalget fremkomme med forslag herom på et ordinært eller ekstraordinært årsmøde. Forslag om opløsning af organisationen kræver dels 2/3 del af de afgivne stemmer, dels vedtagelse fra 2/3 del af de tilsluttede organisationer. Skulle opløsning blive vedtaget, skal organisationens evt. formue deles mellem de tilsluttede organisationer i henhold til det sidst indbetalte kontingent.

§ 12.

Udmeldelse af Samvirket kan kun ske med 1 års varsel til en 1. juni og uden retsligt krav på Samvirkets ejendom.

§ 13.

Samvirket ejer ingen myndighed til på de tilsluttede organisationers vegne, at opsige eller afslutte løn- og arbejdsoverenskomster med arbejdsgiverorganisationer eller på nogen måde at indgå bindende aftaler med disse eller enkelte under nævnte stående medlemmer.

Således vedtaget på årsmødet den 5. marts 2014.
Således vedtaget på årsmødet den 4. marts 2019

Byggefagenes Samvirke København | Lygten 10 | København N 2200 | 35 83 24 22 | post@bygsam.dk