tema: Sikker­hed og miljø

Tema: Sikkerhed og miljø

Sikkerhed og miljø: Ar­bejdet for med­lem­mernes sikker­hed og ar­bejds­miljøet ind­ta­ger en cen­tral plads i sam­vir­ket, og her fin­des ar­tik­ler om kon­krete sager, lov­giv­ning og kam­pag­ner.

Byggefagenes Samvirke København | Tikøbgade 9 | København N 2200 | 41 67 70 49 | post@bygsam.dk